Adatkezelési tájékoztató

A C-mobil Kft. és az Autó Kontúr Kft.
Adatkezelési Tájékoztatója

Tartalom

 1. Bevezetés, a tájékoztató célja
 2. ALAPFOGALMAK
 3. Az adatkezelő adatai
 4. Az adatkezelések alapelvei
 5. Az Érintett jogai
 6. Az adatkezelések részletes leírása

 

I. Bevezetés, a tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelések Érintettjei az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR, vagy Általános Adatvédelmi Rendelet), és a kapcsolódó magyar jogszabályok (így különösen: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.)) által előírt rendben tájékoztatást kapjanak az adatkezelésekről, továbbá az Érintetteket megillető jogokról.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatójával is kifejezésre juttatja elkötelezettségét a személyes adatok védelme, az Általános Adatvédelmi Rendelet alapelveinek és rendelkezéseinek érvényre juttatása, és az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránt.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóját nyilvánosan közzé teszi a www.cmobil.hu honlapon és az ügyfélszolgálatokon.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatást módosítsa, újabb adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatással kiegészítse. A módosítások a fenti honlapon követhetők.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése kapcsán kiemeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.

Az Adatkezelő tevékenységét érintő legfontosabb magyar jogszabályok a következők:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info.tv.)
 • évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
 • évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • évi CXXXIII. törvény a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 • évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név– és lakcímadatok kezeléséről
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 

 

II. ALAPFOGALMAK

 

 1. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, amely 2018.05.25. napján hatályba lép és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban, így Magyarországon is.

A GDPR szövegét az Európai Unió EUR-Lex oldalán, illetve a következő linkre kattintva érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

 1. tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve ennek módosítása, illetve ennek helyébe lépő új törvény.
 2. Adatvédelmi jogszabály: a GDPR, a magyar adatvédelmi hatóság utasításai, ajánlásai az Európai Uniót létrehozó szerződés (EUSZ) 29. cikke szerinti Adatvédelmi Munkacsoport (WP 29-es munkacsoport) előírásai, véleményei, továbbá az Info.tv., valamint az adott adatfeldolgozási/adatkezelési tevékenységre irányadó egyéb jogszabályi előírások.
 3. Érintett: az a természetes személy, aki a kezelt személyes adatokból közvetett vagy közvetlen módon azonosított, vagy azonosítható. Tipikusan Ön, akinek a személyes adatát az adatkezelő kezeli.

 

A jelen tájékoztatóban használt, de a fentiekben nem definiált, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak definícióját a GDPR 4. cikke tartalmazza.

 

III. Az adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelők fő tevékenységként a megjelölt személy- és haszongépjármű márkák kereskedelmével, értékesítésével, reklámozásával, alkatrészek értékesítésével foglalkoznak, kapcsolódó tevékenységként pedig szerviz szolgáltatást, pénzügyi (finanszírozási) és biztosítás közvetítést végeznek.

 

BMW márkával kapcsolatos adatkezelések tekintetében Adatkezelő:

C-MOBIL Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 98. földszint 1.

Adószám: 11095677-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-719495 (a cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

 

OPEL, PEUGEOT, ISUZU márkával kapcsolatos adatkezelések tekintetében Adatkezelő:

Autó Kontúr Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 98. földszint 1.

Adószám: 10397945-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-893893 (a cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

 

Az Adatkezelők önálló adatkezelők.

 

Az Adatkezelők személyes ügyfélszolgálata:

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

 

Az Adatkezelők posta címe:

6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

 

Telefonos elérhetőség:

C-MOBIL Kft. telefon: + 36 62 553 213

Autó Kontúr Kft. telefon: + 36 62 554 550 (OPEL), + 36 62 554 554 (PEUGEOT, ISUZU)

 

Elektronikus elérhetőség:

E-mail cím:

 

Adatkezelők közös adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

E-mail:

Telefon: +36 62 553 211

Postai cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

 

IV. Az adatkezelések alapelvei
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan végzi.

Az Adatkezelő az adatkezelések során az Adatvédelmi Jogszabályok elvei, és előírásai szerint jár el, elkötelezett az iránt, hogy a személyes adatokat tisztességesen, az Érintettet nem megtévesztő módon kezelje, az Érintett számára az adatkezelésekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást nyilvánosan elérhetővé tegye. Az Adatkezelő által kezelt – vagy annak feladatai ellátásához más adatkezelő által rendelkezésre bocsátott – személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az Adatkezelő munkavállalói és azzal polgári jogi jogviszonyban álló megbízottjai, adatfeldolgozói a feladataik ellátása körében személyes adatot és banktitok körébe tartozó adatot csak az Adatvédelmi Jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek.

A biztosítás- és pénzügyi közvetítési tevékenység során bank-üzleti titkot, személyes adatot nem lehet visszaélésszerűen felhasználni, így különösen tilos az Adatkezelő feladatkörén kívül az alkalmazottak saját vagy más személyes, illetve üzleti céljainak, közvetlen vagy közvetett előnyök elérésére, valamint az Adatkezelő vagy ügyfeleinek megkárosítására használni.

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és kezeli, és azokat az eredeti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeli.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kizárólag az Adatvédelmi Jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, illetve a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használhatók fel. Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban, az egyes adatkezeléseknél részletesen bemutatja, hogy a személyes adatokat milyen célból kezeli.

 1. Az Adatkezelő elkötelezett az iránt, hogy az adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy készletező adatkezelést ne folytasson, olyan adatokat tartson nyílván, amelyek az adatkezelésekhez, az üzleti tevékenysége folytatásához szükségesek.

 1. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

Az Adatkezelő olyan adminisztratív intézkedéseket alkalmaz (pl. négy szem elve, formanyomtatványok alkalmazása, visszaérkező küldemények vizsgálata), és törekszik olyan informatikai rendszerek igénybevételére, amelyek segítik megelőzni az esetleges téves, pontatlan adatrögzítésből, adat megadásból eredő incidenseket. Mindazonáltal bizonyos adatok (pl. lakcím, név, elérhetőségi adatok) naprakészségét az Adatkezelő elsődlegesen annyiban tudja biztosítani, amennyiben az ügyfelei az adatváltozásaikról az Adatkezelőt tájékoztatják, illetve a visszajelzések alapján lehetősége nyílik az adatok pontosítására, törlésére.

 1. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatkezelő olyan adminisztratív intézkedéseket alkalmaz, és olyan informatikai rendszert vesz igénybe, amely lehetővé teszi, hogy az Érintettek azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig történhessen meg.

Papír alapú adathordozók kezelésére, tárolására, megsemmisítésére irattárazási, irat megsemmisítési rendet alakít ki és tart fenn. A papír alapú adathordozókat – kezelési időtartamuk után – iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével fosztjuk meg a személyes adatoktól. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, CD/DVD lemezek, szalagos adathordozók, PEN driveok, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, tabletek, laptopok, stb.) esetében a fizikai megsemmisítésének, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törlésének rendjét kialakítja. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrzi, dokumentáljuk, valamint a dokumentációt visszakereshető módon megőrizzük, illetve selejtezzük.

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha magyar, valamint EU-s jogszabályok, jogi normák rendelik el.
 2. A személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi esetekben kezelhet:
  • Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

A GDPR előírásai értelmében az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről az adatkezelőnek feladata gondoskodni. A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintett a megfelelő tájékoztatást az Adatkezelőtől megkapja, és bármikor elérhető legyen a számára.

A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelések felsorolásában hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén az Érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelések jogszerűségét. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja – és nincs más jogalap az adatok kezelésére –, úgy az azzal a következményekkel járhat, hogy az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételétől, információktól zárja el magát.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatát adja meg valamely adatkezeléssel járó tevékenység során, úgy az adatközlő kötelezettsége az Érintett hozzájárulásának beszerzése, illetve személyes eljárás esetén a képviseleti jog igazolása.

Hozzájárulásnak minősül, ha Érintett – tájékoztatást követően – a lakcímét, telefonszámát és egyéb személyes adatait pl. marketing célú adatkezelés céljából erre a célra rendszeresített nyilatkozaton megadja az Adatkezelő számára.

 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Szerződéses jogalapon nyugvó adatkezelésnek minősül, ha a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatok a szerződésben rögzítésre kerülnek.

Amennyiben az Érintett a szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges adatokat nem adja meg, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő nem tud az Érintettel szerződést kötni, és az Érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

 • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Jogi kötelezettség teljesítésének minősülő adatkezelés például, ha az Adatkezelő a számviteli jogszabályok alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, illetve az üzleti évről készült beszámolót és az azt alátámasztó főkönyvi kivonatokat megőrzi.

 • Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

Például, ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

 • Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

Az Adatkezelő nem végez közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása körében kifejtett tevékenységet.

 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése az Érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú vagy a követelés érvényesítéshez kapcsolódó kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. A vállalkozáscsoport részét képező adatkezelőknek jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy a vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak.

 1. A személyes adatok forrása:

Az Érintett személyes adatai (ideértve az Érintettel bármilyen módon kapcsolatba hozható adatokat is) az alábbi módon kerülhetnek az Adatkezelőhöz:

 • Közvetlenül az Érintett (vagy képviselője) adja meg a személyes adatokat az Adatkezelőnek (pl. személyes, vagy telefonos, e-mailes ügyfél kontaktus során hozzájárulással vagy szerződéskötés keretében),
 • Az Érintett hozzájárulásával az adott személy- haszongépjármű márka vezérképviselete (BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.); OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)) továbbítja a http://www.bmw-cmobil.hu, https://www.opelcmobil.com, http://www.peugeot-cmobil.hu, http://www.isuzucmobil.hu internetes honlapokon on-line megadott, felvett személyes adatokat az Adatkezelő mint címzett számára.
 • A 8.2. pontban említett honlapok, és a www.cmobil.hu oldal meglátogatása során is keletkezhetnek és kerülhetnek az Adatkezelőhöz olyan – személyes adatnak minősülő – információk, amelyek egyrészről a honlapok használatával, elérésével kapcsolatos automatikusan megképződő (és később törlésre kerülő) technikai adatok (logok), másrészről ún. Cookiekból származó adatok, amelyekről részletesebben a jelen tájékoztató további pontjaiban található tájékoztatás.
 1. A Cookie-król általánosságban:

A legtöbb weboldal, így az Adatkezelők internetes honlapjai is (http://www.bmw-cmobil.hu, illetve a https://www.opelcmobil.com; http://www.peugeot-cmobil.hu; http://www.isuzucmobil.hu/) használnak ún. cookie-kat, sütiket.

A cookie-k semmilyen kárt nem okoznak az Érintett számítógépében, azok nem tartalmaznak kártékony kódokat.

A cookie egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások, honlapok a böngészőben, az Érintett számítógépén tárolnak el, és a honlap későbbi meglátogatása során visszaolvasnak, ezáltal információkat tárol a honlap látogatóiról és eszközeiről. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatások működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Az Érintett a böngészője beállításainak segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a cookie-k használatát. Amennyiben az Érintett a cookie-k használatát megtiltja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy a weboldalak nem működnek megfelelően, nem minden funkciója érhető el. További információk – például arról, hogy miként tekinthetők meg, rendezhetők és törölhetők a számítógépre elmentett cookie-k –a www.allaboutcookies.org honlapon találhatók.

A sütiknek feladatuk, és céljuk alapján többféle változata ismert. A sütik legáltalánosabb felhasználási céljai: a weboldalak fejlesztése, működtetése, a weboldalak látogatottságának, használatának mérése, weboldalak használatának, a weboldalon való navigáció megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és személyre szabott ajánlatok megjelenítése, elhelyezése (akár más weboldalakon).

Sütik típusai:

Alapműködést biztosító sütik, munkamenet sütik: a honlapok megfelelő működését biztosítják, megkönnyítik azok használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldalak használatáról, és tárolnak bizonyos információkat (pl. kitöltött űrlap adatok, bejelentkezési adatok, a süti policy beállításának státusza). Ha a böngésző visszaküld a szolgáltatónak egy korábban elmentett sütit, lehetősége lesz összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

 • Statisztikai célú sütik: ebbe a típusba tartozó sütik használatának a célja a weboldal használatának, látogatottságának elemzése, mérése (a látogató melyik oldalt nyitotta meg, mennyi időt töltött el az oldalon, mikre kattintott), ezáltal a honlap fejlesztésének segítése. Ezek a sütik is anoním adatokat tartalmaznak, a látogató nem azonosítható. Ebbe a körbe tartoznak a Google Analytics sütik is.
 • Harmadik fél által elhelyezett hirdetési, célzó sütik: ezeknek a sütiknek az a célja, hogy az Érintett böngészése során személyre szabott hirdetések, reklámok jelenjenek meg a honlapokon, illetve annak elemzése, értékelése, hogy a látogatók miként használják az oldalakat.

További részletek az egyes honlapok cookie és adatkezelés tájékoztatójában ismerhetők meg.

 1. A honlapok működéséről, meglátogatásáról általánosságban:

A honlapokat futtató kiszolgálók a visszaélések, rosszhiszemű támadások megakadályozása, feltárása, az oldalak helyes működésének ellenőrzése érdekében naplózza a látogatásokat. Ezek a napló fájlok (access logok) rögzítik a látogató számítógépének IP címét, látogatás dátumát, időpontját, URL-t (a meglátogatott oldal címe). A napló fájlokat a kiszolgálók automatikusan törlik.

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, az adatokat megismerők köre:

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Érintett külön hozzájárulása nélkül – a GDPR-ban meghatározott követelményeknek megfelelő szerződéses jogviszonyon alapuló módon – adatfeldolgozót vegyen igénybe, aki a személyes adatokat, illetve a személyes adatkezeléssel is járó meghatározott adatkezelési műveleteket az Adatkezelő megbízásából és utasításai szerint az Adatkezelő nevében végzi. Az adatfeldolgozás azzal jár, hogy az Adatkezelőnek megadott személyes adatokat az adatfeldolgozó megismeri, az részére átadásra kerül. Az adatfeldolgozót, illetve az adatkezelésben részt vevő alkalmazottakat az adatfeldolgozónak titoktartási kötelezettség alá kell vonnia, amennyiben nem tartoznak a jogszabály szerint valamilyen szakmai titoktartási kötelezettség alá. A GDPR által előírt feltételek biztosítják, hogy az Érintett személyes adatai az adatfeldolgozás során is biztonságban legyenek.

Az Adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettségéből, vagy jogszabályon alapuló megkeresésből fakadóan továbbíthat személyes adatokat a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a megkeresések jogszerűségét, megalapozottságát ellenőrizze, és az adattovábbítást a jogszerű keretek között, a megkeresés céljának eléréséhez szükséges mértékben teljesítse.

Az Adatkezelő – hozzájárulás esetén – az Érintett által megadott személyes adatokat megismerhetővé teszi, továbbítja az adott személy-, haszongépjármű márka vezérképviselete számára. Az adattovábbítás célja, az, hogy a vezérképviselet marketing célú megkeresést, egyedi ügyfélprofilon alapuló személyre szabott ajánlatot, tájékoztatást, reklám üzenetet küldjön, ügyfél elégedettségi felmérést végezzen.

Az Adatkezelők egyebekben olyan szervezési intézkedéseket alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat azok a munkavállalói ismerjék meg, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

 1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések körében biztosítja különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférés elleni védelmet (bizalmasság megőrzése), ezen belül a szoftver és hardver eszközök logikai és fizikai védelmét (jogosultság kezelés, hozzáférés védelem, hálózati védelem)
 • az adatkezelő rendszerek és adatállományok elemi csapás (pl. tűzkár, vízkár) elleni fizikai védelmét
 • az adatkezelő rendszerek és adatállományok vírusok, rosszindulatú szoftverek elleni védelmét. Az Adatkezelő rendszeresen felméri, elemzi és értékeli az esetleges informatikai sérülékenységeket, és ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő rendszeresen telepíti a biztonsági frissítéseket a kliens számítógépekre, adatkezelő rendszerekre.
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
 • azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították,
 • azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely időpontban, ki hajtott végre módosítást az adatkezelő rendszerben,
 • azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés), valamint
 • azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön
 • felhasználók támogatását és informatikai, adatbiztonsági oktatását

 

V. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő az adatkezelések során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Érintettek az adatkezelésekhez kapcsolódó alábbi jogaikat gyakorolhassák. A jelen fejezet összefoglalja, hogy a GDPR milyen jogosultságokat biztosít az Érintett számára annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel összefüggésben megfelelő információkkal rendelkezzenek, és amennyiben jogszerűtlen adatkezelést tapasztalnak, úgy a jogaikat megfelelően érvényesíteni tudják.

Az Érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a 15-22. cikk, 77-80. cikk és 82. cikke) tartalmazzák.

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően, illetve a személyes adatok megszerzésének időpontjában a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (ideértve a mellékletekben megtalálható táblázatokat is) foglaltak szerint az Érintettet tájékoztatja az adatkezelések GDPR által előírt részleteiről (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama.)

 1. Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen és a GDPR-ban meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama.) tájékoztatást kapjon:

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ideértve: helytállóságát vagy hiánytalanságát is
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
 1. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül (haladéktalanul) törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célból folytatott adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, így különösen, ha (1) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendeletben, illetve a vonatkozó magyar jogban rögzített alapelvekkel ellentétes, (2) célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, (3) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy (4) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, illetve a Hatóság, bíróság elrendelte a törlést
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatosan került sor
 • a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartama eltelt, vagy azon eljárás, vizsgálat, amelyben a személyes adatot bizonyítékként használták fel lezárult, nemzetközi adattovábbítás jogszabályban, Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott eseteiben a dokumentációs kötelezettség időtartama letelt.
 1. Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 1. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha (1) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és (2) az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez esetben – amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja – az Adatkezelő törli az adatokat.

 1. Profilalkotáson alapuló döntés elleni tiltakozás:

Az Érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá az olyan profilalkotáson alapuló esetleges döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben sértené. Ez alól kivételt képez, ha az ilyen döntés (1) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, (2) meghozatalát uniós vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé, feltéve, hogy a jogszabály az Érintett jog és érdekvédelmét is biztosítja, (3) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Hatósági jogorvoslathoz való jog (panasz jog):

Az Érintett a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a fent felsorolt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

Az Érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában, így különösen a GDPR-ban meghatározott előírásokat.

Az Érintettnek panasz eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségeit lásd fentebb.

A Hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Bírósági jogorvoslathoz való jog:

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozói ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bírósági jogorvoslathoz való jogot az Érintett perindítással tudja kezdeményezni. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perindításnak jogszabályban rögzített alaki és tartalmi kellékei, illetve költségei vannak, valamint a peres eljárás jogerős befejezésekor, a per kimenetelétől függően további, az Érintetettet terhelő költségek (perköltségek) is felmerülhetnek. Egy esetleges perindítás előtt célszerű jogi képviselővel egyeztetni, amelynek az Érintettre nézve további költségei, díjai lehetnek.

További rendelkezések az Érintett jogainak gyakorlására:

Ha az Érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az Adatkezelő, vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak az Adatkezelő mulasztásából fakadóan szükséges helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására nem kerül sor, vagy az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítésével összefüggésben a közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését (illetve ezen alapuló ésszerű díjat) követelheti az Érintettől, illetve megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő egyebekben a fenti jogok érvényesülésével kapcsolatban az Adatvédelmi Jogszabályban meghatározott feladatait ingyenesen látja el.

Ha megalapozottan kétségbe vonható, hogy a fenti jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az Érintettel azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti és kérheti az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását.

Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban, vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait, szükség szerint bizonyítékait, illetve tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A fentiek alapján az Érintettet megillető jogokat gyakorolhatja:

 • írásban, postai úton megküldött beadvánnyal
 • írásban, elektronikus úton az adatkezelő adatainál megadott elektronikus elérhetőségen
 • szóban, azonosítást követően, az ügyfélszolgálati telefonvonal felhívásával

 

 1. Az adatkezelések részletes leírása

Az Adatkezelő az alábbiak szerint táblázatos formában bemutatja az adatkezeléseket, azzal, hogy az adatkezelések részletei a megjelölt mellékletben találhatók.

Adatkezelés
sorszáma
Adatkezelés megnevezése Melléklet
AK_100 Új- és használt személy- és haszongépjármű értékesítés, adásvételi szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés, ideértve a szerződéskötést megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelést is. 1.sz.
AK_200 Tesztvezetéshez kapcsolódó adatkezelés 2.sz.
AK_300 Marketing, közvélemény kutatás, értékesítést segítő adatkezelés 3.sz.
AK_400 Szerviz szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés, szerviz időpont egyeztetés. Alkatrész értékesítés. 4.sz.
AK_500 Kamerás megfigyelés – a jelzett területekre belépő, ott tartózkodó személyek kamerás megfigyelése 5.sz.
AK_600 Ügyfélszolgálati/ügyfélkapcsolati hangfelvétel – Bejövő/Kimenő hívások 6.sz.

 

 1. sz. melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_100
Adatkezelés megnevezése
Új- és használt személy- és haszongépjármű értékesítés, adásvételi szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés, ideértve a szerződéskötést megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelést is.
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelő a személy- és haszongépjárművek értékesítése, a szerződések teljesítése, illetve az értékesítést megelőzően az ajánlatok elkészítése érdekében kezeli az ügyfelek, érdeklődők személyes adatait.
Adatkezelő
C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
Kezelt személyes adatok kategóriái
alapadatok (név, lakcím, személyazonosító adatok, azonosító okmányok, ügyfélszám, szerződésszám), elérhetőségi adatok (telefon szám, e-mail cím), termék/szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (személyre szóló ajánlat elkészítéséhez igényfelmérési adatok és ügyfél válaszok, az ügyfél igényeihez igazított ajánlat, árazás), finanszírozási ügyintézéshez kapcsolódó adatok (a finanszírozási ajánlat és a szerződés elkészítéséhez szükséges adatok), forgalomba helyezéshez kapcsolódó okmányirodai ügyintézéshez szükséges adatok (gépjármű adatok), műszaki vizsgáztatáshoz szükséges adatok (gépjármű adatok), biztosítási ügyintézéshez kapcsolódó adatok (ajánlat-kötvény adatok), gépjármű átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó adatok (pl. gépjármű és felszereltség adatok)
Adatkezelés célja
Az ügyfelek, érdeklődők azonosítása, megkülönböztetése, az ügyfél kérelmére személyre szabott ajánlatok elkészítése, az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, finanszírozási ügyintézés, a szerződés teljesítésének ellenőrzése (utókövetés)
Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
Szerződés megkötése és teljesítése, illetve hozzájárulás. Az ajánlatot az Adatkezelő az Érintett kérésére készíti, a szerződés megkötése után az Adatkezelő az adatokat a szerződés végrehajtása, teljesítése, a teljesítés ellenőrzése érdekében tárolja.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. b) és a) pont
Adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő az adatokat az ajánlat elkészítését, illetve a szerződés teljesítését, a szerződéses kapcsolat lezárását követő 5 évig őrzi meg.
Időtartam meghatározásának szempontjai
Az Adatkezelő az ajánlatokból, szerződésekből eredő jog- és igényérvényesítés (szavatosság, garancia, jótállás, kártérítés, egyéb hibás teljesítésből eredő igények stb.) általános elévülési idejét vette figyelembe az adatkezelési időtartam meghatározásához.
Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adattovábbítás címzettje
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
Adott márka vezérképviselete, amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot
Adatkezelés egyéb körülményei
 1. sz. melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_200
Adatkezelés megnevezése
Tesztvezetéshez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelő az ügyfél kérelmére tesztvezetési lehetőséget biztosíthat.
Adatkezelő
C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
Kezelt személyes adatok kategóriái
alapadatok (név, lakcím, személyazonosító adatok, azonosító okmányok, vezetői engedély), elérhetőségi adatok (telefon szám, e-mail cím), termék/szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (igényfelmérési adatok és ügyfél válaszok)
Adatkezelés célja
A tesztvezetéshez szükséges, és a tesztvezetés során keletkező esetleges károk, igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatok, nyilatkozatok felvétele, tájékoztatás dokumentálása, igényfelmérés.
Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
Az Érintett hozzájárulása. Amennyiben a tesztvezetést ajánlat készítés, vagy szerződéskötés követi, úgy az Adatkezelő az adatokat a szerződés végrehajtása, teljesítése, a teljesítés ellenőrzése érdekében tárolja.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pont
Adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a tesztvezetést követő 5 évig őrzi meg.
Időtartam meghatározásának szempontjai
Az Adatkezelő a tesztvezetéshez kapcsolódó jog- és igényérvényesítés általános elévülési idejét vette figyelembe az adatkezelési időtartam meghatározásához.
Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adattovábbítás címzettje
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
Adott márka vezérképviselete, amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot
Adatkezelés egyéb körülményei
 1. sz. melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_300
Adatkezelés megnevezése
Marketing, közvélemény kutatás, értékesítést segítő adatkezelés
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelő a meglévő, és potenciális ügyfelei részére, az általuk megadott ügyfélkapcsolati csatornán (e-mail, levél, telefon, és a gépkocsin keresztül (ha támogatott, és külön szerződés alapján) marketing célú üzenetet küldhet.
Adatkezelő
C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
Kezelt személyes adatok kategóriái
alapadatok (név, lakcím, születési dátum, ügyfélszám, szerződésszám), elérhetőségi adatok (telefon szám, e-mail cím), preferált kapcsolattartási mód, termék/szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (igényfelmérési adatok (pl. keresett modell, vásárlás tervezett időpontja, jelenlegi jármű adatok, preferenciák, hobbi) és válaszok)
Adatkezelés célja
Gazdasági reklámnak minősülő üzenetek, ajánlatok, tájékoztatások (pl. kampányok, ajánlatok, nyílt hétvégék, új modell bemutatókra meghívás) küldése a meglévő és potenciális ügyfelek részére. Közvetlen üzletszerzés, direkt marketing, hírlevél küldés.
Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
Az Érintett hozzájárulása, illetve az Adatkezelő jogos érdeke.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f) pont
Adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a fenti célból a felvételtől számított 5 évig tárolja az adatokat.
Időtartam meghatározásának szempontjai
Adatfeldolgozók
Digitalwave Hungary Kft. (1149 Budapest, Pillangó park 9.)

CDM eStratégiai Kft. (H-1133 Budapest, Gogol u. 13.)

 

Adattovábbítás címzettje
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
Közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdek
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
Adott márka vezérképviselete, amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot
Adatkezelés egyéb körülményei
Az igényfelmérésből származó adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy személyre szabott ajánlatokat, reklám üzeneteket küldjön az Érintett számára, az Érintett egyedi ügyfél profilját, preferenciáit, érdeklődési körét megismerje.
 1. sz. melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_400
Adatkezelés megnevezése
Szerviz szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés, szerviz időpont egyeztetés, technikai segítségnyújtás
Adatkezelés leírása
Szerviz szolgáltatás igénybevételéhez, időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelő
C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
Kezelt személyes adatok kategóriái
alapadatok (név, lakcím, születési idő), elérhetőségi adatok (telefon szám, e-mail cím, preferált kapcsolattartási mód), jármű adatok (modell, óraállás, alvázszám, rendszám, jármű hiba információk), preferált szerviz időpont, szerviz művelet
Adatkezelés célja
Szerviz időpont biztosítása, várakozási idő csökkentése, a szerviz műveletre való felkészülés, ügyfelek azonosítása, a gépjármű által – külön szerződés, szolgáltatás keretében – szolgáltatott hiba és egyéb adatok alapján technikai segítségnyújtás, hibaelhárítás, távsegítség.
Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
Az Érintett hozzájárulása, illetve az Adatkezelő jogos érdeke.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f) pont
Adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a fenti célból, a szolgáltatás teljesítésétől számított 5 évig tárolja az adatokat.
Időtartam meghatározásának szempontjai
Az Adatkezelő a szervízszolgáltatáshoz kapcsolódó jog- és igényérvényesítés (szavatosság, garancia, jótállás, kártérítési igények stb.) általános elévülési idejét vette figyelembe az adatkezelési időtartam meghatározásához
Adatfeldolgozók
Adattovábbítás címzettje
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
Adott márka vezérképviselete, amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot, illetve maga a gépjármű is szolgáltathat telemetrikai adatokat a jármű állapotáról.
Adatkezelés egyéb körülményei

 

 1. sz. melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_500
Adatkezelés megnevezése
Kamerás megfigyelés – a jelzett területekre belépő, ott tartózkodó személyek kamerás megfigyelése
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelő a 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. alatti fióktelepén, a piktogrammal jelzett területeken elektronikus megfigyelő és rögzítő rendszert (kamera) működtet.
Adatkezelő
C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
Kezelt személyes adatok köre
A kamera látószögébe kerülő személyek teljes alakos képmása és egyéb személyes adata. A kamerák elhelyezkedése: utcai bejárati ajtóval szemben és az ügyfélszolgálati térben a lépcsővel szemben.
Adatkezelés célja
Személy- és vagyonvédelem, balesetek megelőzése, balesetek körülményeinek vizsgálata, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, elkövető tettenérése, az ügyfélszolgálati pénz- és értékkezelés biztonsága, üzleti és banktitok védelme, a jogsértések bizonyítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása
Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
Hozzájárulás a megfigyelt területre való belépéssel
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a), SzVMt.tv. 30. § (1)-(2) bek.
Adatok kezelésének időtartama
3 munkanap
Időtartam meghatározásának szempontjai
SzVMt.tv. 31. § (4) bek. a) pontja
Adatfeldolgozók
Adattovábbítás címzettje
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
Adatkezelés egyéb körülményei
A rögzített felvétel visszanézésére csak akkor kerül sor, ha a megfigyelés célja szerinti esemény ezt szükségessé teszi. A felvétel megtekintésére az Adatkezelő részéről kizárólag a következő személyek jogosultak: Kuti Pál, ügyvezető. A felvétel visszanézése két hozzáférésre jogosult személy jelenlétében történik. A megtekintésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely rögzíti legalább a felvétel megtekintésének helyét és idejét, a jelen lévők nevét, a visszanézés indokát, a felvételen történő események tényszerű, összegző bemutatását. Az Érintett, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti a kezelési határidőn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, úgy a bíróság vagy más hatóság megkeresésére, adatkérésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt az Adatkezelő törli, kivéve, ha a kezelési határidő még nem járt le.

 

 1. sz. melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_600
Adatkezelés megnevezése
Ügyfélszolgálati/ügyfélkapcsolati hangfelvétel – Bejövő/Kimenő hívások
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelő az indított és fogadott telefonhívásokat rögzíti, és azokat egyéb adatokkal együtt tárolja
Adatkezelő
C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
Kezelt személyes adatok köre
A betelefonáló, a hívott személy, valamint a call center ügyintéző hangja, a hangfelvétel, felvétel azonosító szám, a hívott szám, hívószám, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
Adatkezelés célja
Szolgáltatásokkal, a forgalmazott márkákkal kapcsolatos tájékoztatás megadása, igényfelvétel, időpontfoglalás, reklámüzenetek küldése során tett szóbeli nyilatkozatok (így különösen az adatkezelési hozzájárulás) megőrzése, későbbi panaszkezelés, jog és igényérvényesítés, utólagos bizonyíthatóság
Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
Hozzájárulás
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Adatok kezelésének időtartama
Cél megvalósulásáig / kiszervezési/közvetítői szerződés megszűnéséig
Időtartam meghatározásának szempontjai
Adatfeldolgozók
Adertis Kft. (1133 Budapest, Gogol utca 13.): call center üzemeltetés, karbantartás
Adattovábbítás címzettje
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
Adatkezelés egyéb körülményei